Actueel

Verkeersonderzoek

De afwikkeling van het verkeer in de stad levert vaak knelpunten op. Niet alleen in het geval van de auto, maar in hoogstedelijke gebieden ook in het geval van de fiets. Een belangrijk kruispunt voor de auto lijkt vast te lopen? Kan het doorgaande verkeer op een drukke verkeersader in het centrum daadwerkelijk de oorzaak zijn van geluidsoverlast voor de bewoners? Hoe bewegen fietsers zich rondom het station? Het zijn complexe vragen waar niet direct antwoord op te geven is.

Wij hebben echter ruime ervaring met deze, en andere, verkeersonderzoek gerelateerde vragen. Zo verrichten wij kentekenonderzoek, waarmee we de intensiteit van doorgaand verkeer meten, brengen we verkeersstromen in kaart, of enquêteren we forensen naar hun mobiliteitsgedrag. Daarnaast verliezen wij verkeersveiligheid niet uit het oog. Gevaarlijke knelpunten observeren wij en brengen die in kaart ter bevordering van de veiligheid.

Trajan heeft onder andere ervaring met:

  • Verkeersintensiteitsmetingen
  • Kruispunttellingen
  • Reistijdmetingen
  • Passantentellingen
  • Modal-splitonderzoek
  • Verkeersveiligheidonderzoek